Přihlásit se Registrovat

Přihášení

Username *
Password *
Zapamatuj si mě

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Provozní řád  HledejPartaka.cz - podmínky užívání

Úvod

Server HledejPartaka.cz(dále jen "server") je dostupný na internetové adrese  http://www.HledejPartaka.cz využívající celosvětové počítačové sítě internet a je provozován za účelem inzerce nabídek spolubydlení. Uživatelem serveru může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s provozním řádem serveru, dále jen "uživatel". Uživatel používáním a vstupem na server souhlasí s provozním řádem a podmínkami serveru. Veškerá nekomerční inzerce na serveru HledejPartaka.cz  je pro všechny uživatele zdarma.

Je zakázáno vkládat komerční nabídky, tyto jsou smazány, pokud jste realitní kancelář, cestovní kancelář nebo jiný podnikatelský subjekt, kontaktujte nás. Komerční nabídky jsou zpoplatněny.

Povinnosti uživatele

Uživatel, který vkládá nabídku se zavazuje, že veškeré údaje, které uvede při zadání inzerátu (nabídky/poptávky) jsou pravdivé pod sankcí zamezení zadávání nabídek či smazání nebo zneviditelnění jeho nabídek veřejnosti. Uživatel je odpovědný za veškerý obsah, který vloží, tzn. za texty, obrazové a grafické materiály a souhlasí s tím, že tento obsah bude veřejně přístupný. Uživatel odpovídá za to, že jsou v souladu s právními předpisy ČR, dobrými mravy popř.autorskými a dalšími právy. V případě uplatnění nároku třetí osobou je uživatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplívající. Veškeré nabídky zadává uživatel na vlastní náklady. Uživatel je povinen udržovat svoje nabídky aktuální, popis nabídky nesmí obsahovat žádné externí odkazy a kontaktní informace, k nabídce musí být vložen funkční email nebo telefon, který musí být vložen jen do kolonky k tomu určené, nabídky se nesmějí opakovat ve stejném znění nebo smyslu, nabídka musí být na konkrétní místo a musí se týkat jen spolubydlení nebo pronájmu, nabídka nesmí vyznívat nebo budit dojem i jiné nabídky než jen spolubydlení nebo pronájmu. Nabídka nesmí být komerční. Nabídky, které nesplňují pravidla, např. komerční nabídky se smí vkládat jen po předchozím souhlasu provozovatele. 

Uživatel se zavazuje, že nebude jakýmkoliv způsobem manipulovat s daty nebo se pokoušet o přístup do neveřejných částí serveru. Uživatel nesmí veškerá data na serveru kopírovat za účelem veřejného šíření či komerční využití. V případě, že uživatel poruší jakoukoliv povinnost danou provozním řádem, má provozovatel právo vymazat jeho inzerát(nabídku/poptávku) a to bez náhrady.

Prohlášení provozovatele

Provozovatel má právo odmítnout zveřejnit nebo smazat veškerá data zadaná uživatelem, která jsou v rozporu s právním řádem ČR, dobrými mravy nebo neodpovídají zájmům provozovatele. Pokud uživatel poruší jeho povinnosti je provozovatel oprávněn vymazat jeho nabídky, zrušit jeho registraci nebo zamezit přístup a to bez náhrady.Provozovatel serveru neodpovídá za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup, ani neodpovídá za cizí obsah umístěný na serveru. Zejména se jedná o: odkazy na stránky třetích osob umístěné na serveru, obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím serveru, reklamu, popř. jinou formu marketingové komunikace, prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím serveru, obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují uživatelé prostřednictvím serveru. Provozovatel tohoto serveru neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním těchto stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu obsahu těchto stránek. Používání těchto stránek, včetně jejich obsahu, je na vlastní riziko uživatele. Provozovatel není odpovědný za případné nároky třetí strany vzniklé na základě údajů zveřejněných inzerentem v inzerci. Vstupem na tento server souhlasí uživatel s provozním řádem serveru. Uživatelé nesmějí užívat informace poskytnuté na této webové stránce pro nelegální účely dle právního řádu země, kde uživatel působí či kde dochází k nabídce a využití těchto informací. 

Provozovatel se zavazuje, že se všemi údaji, které uživatelem vložil na serveru bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a ve smyslu zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pokud by jemu podléhali. Uživateli Serveru mohou být zasílány zprávy formou elektronické pošty obsahující informace spojené s inzercí, např. dotazy, potvrzení, nové heslo atd... 

Uživatel, který vloží kdekoliv na serveru email, souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn uchovat tento email, a na tento email zaslat max. 4 emailové zprávy za rok, obsahující informace o serveru nebo obsah třetí strany. Toto je možné zrušit žádostí na email.Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tento provozní řád i bez předchozího souhlasu uživatele, s tím, že zveřejní jeho nové znění na stránkách serveru HledejPartaka.cz a to vždy nejméně 15 dnů před začátkem jeho platnosti.

 Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 24.4.2015.